Algemene & voorwaarden

Lees hier onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL & 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder “Voorwaarden” wordt verstaan onder:
a. TerraSana:
TerraSana Natuurvoeding BV, gevestigd te Leimuiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 28050625 handelend onder de naam TerraSana.
b. Afnemer:
Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie TerraSana een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie TerraSana een aanbieding doet.
c. Overeenkomst:
Iedere afspraak of overeenkomst die tussen TerraSana en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
d. Algemene Voorwaarden:
Deze op de relatie tussen TerraSana en Afnemer van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen tussen TerraSana en Afnemer.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle transacties die plaatsvinden tussen TerraSana en Afnemer, ook als derden bij de uitvoering betrokken zijn.

ARTIKEL 2 STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN

2.1. Door afnemers gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij de Afnemer de Algemene Voorwaarden van TerraSana uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen (algemene) voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en TerraSana uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

2.2. Bij strijdigheid tussen tekst van offertes en de Algemene Voorwaarden prevaleert de tekst van de bedoelde offertes.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen van TerraSana zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor TerraSana tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor extra- of nabestellingen.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten binden TerraSana eerst nadat zij deze heeft ondertekend dan wel schriftelijk, waaronder tevens wordt verstaan elektronisch (e-mail), haar gebondenheid aan de betreffende overeenkomst heeft bevestigd, dan wel nadat TerraSana tot levering in overeenstemming met de geplaatste bestelling is overgegaan.

4.2 Het is pas mogelijk om een bestelling bij TerraSana te plaatsen indien het orderbedrag hoger is dan €400: (exclusief btw) binnen Nederland, €600: binnen België en €1.500: in alle overige landen.

ARTIKEL 5 ANNULERING

5.1 Indien de Afnemer een met TerraSana afgesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uitmaken van het standaard assortiment van TerraSana, dan is Afnemer geen annuleringskosten verschuldigd.

5.2 Bij annulering van een overeenkomst strekkende tot levering van producten die niet tot het standaard assortiment van TerraSana behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van Afnemer zijn vervaardigd, dan wel elders door TerraSana voor Afnemer bestelde producten, is Afnemer annuleringskosten verschuldigd van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief btw) plus de kosten van eventuele overgebleven verpakkingsmaterialen die voor Afnemer bestemd zijn.

5.3 Indien het aan Afnemer te wijten is dat door hem gekochte/bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat beschouwd als annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de prijzen in euro valuta, exclusief btw en eventueel andere door de overheid doorgevoerde belastingen en/of opslagen. De kosten van eventuele emballage is niet meegenomen. Transportkosten zijn met uitzondering van Nederland en Duitsland niet inbegrepen maar voor rekening van de Afnemer, mits anders vermeld is in de Overeenkomst.

6.2 De producten worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op de dag van de verzending van het product, tenzij anders schriftelijk gezamenlijk overeengekomen.

6.3 De door TerraSana in offertes afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding of zoals die bekend zijn voor mogelijke ingangsdatum van Overeenkomst.

6.4 In het geval dat TerraSana een prijsstijging heeft aangekondigd en Afnemer voor de inwerkingtreding van deze prijsstijging meer dan 1,25 keer het normale volume van een gemiddelde verkoopmaand, berekend op basis van de 12 voorgaande maanden, bestelt zal dit worden beschouwd als een abnormaal verzoek met speculatieve doeleinden. In een dergelijke situatie wordt het saldo van de bestelling dat het gemiddelde maandelijkse bestel volume van de Afnemer overschrijdt, van de order afgehaald dan wel toegevoegd aan een nieuwe order die uitgeleverd wordt op het moment dat de nieuw geldende prijs van kracht is.

ARTIKEL 7 BESTELLING

7.1 Bestellingen dienen digitaal (EDI) geplaatst te worden. Indien Afnemer dit niet heeft kan per mail naar mailadres: order@terrasana.nl, uitsluitend in een door TerraSana aangeleverd format besteld worden.

7.2 TerraSana heeft met Afnemer een vaste leverdag en/of levermoment afgesproken. Reguliere bestellingen in Nederland dienen minimaal 48 uur van te voren besteld te worden en voor 11:00 uur in de ochtend bij TerraSana ontvangen te zijn, op mailadres: order@terrasana.nl, tenzij anders met elkaar overeengekomen. Klant specifieke producten dienen minimaal 6 weken van te voren besteld te worden tenzij anders overeengekomen. Voor leveringen per vrachtwagen buiten Nederland geldt dat de order maximaal 10 werkdagen na orderbevestiging door TerraSana bij Afnemer arriveert tenzij met Afnemer anders overeengekomen.

ARTIKEL 8 LEVERING

8.1 Producten reizen op eigen risico van de Afnemer indien Afnemer zelf transport regelt. Overdracht van de risico’s aan de Afnemer vindt plaats zodra de producten beschikbaar zijn op ons terrein of op een andere door ons aangewezen locatie voor overdracht aan Afnemer.

8.2 Indien transport door TerraSana wordt verzorgd vindt overdracht van het risico plaats zodra TerraSana de producten heeft aangeboden en uit de laadklep van de vrachtwagen/container aan Afnemer op de afgesproken locatie heeft geleverd.

8.3 Producten worden geleverd op europallets tenzij anders overeengekomen. De pallet wordt nummer voor nummer omgewisseld, bij aflevering of afname en in een zodanige staat dat er geen reparatie nodig is of wordt via een palletpool omgewisseld afhankelijk wat er tussen TerraSana en Afnemer is afgesproken. Levering op andere pallets dan europallets wordt in rekening gebracht aan Afnemer. Voor eventuele levering op rol in containers wordt emballage kosten in rekening gebracht.

8.4 TerraSana levert een gehele levering. Mochten bepaalde producten op het moment van de bestelling niet leverbaar zijn, dan wordt Afnemer geïnstrueerd om op een later tijdstip een nieuwe bestelling te plaatsen.

ARTIKEL 9 KLACHTEN

9.1 Bij aflevering van de producten op het adres van Afnemer dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door Afnemer op de pakbon, vrachtbrief dan wel op andere wijze schriftelijk aan TerraSana kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat Afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

9.2 Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen per ommegaande doch binnen 48 uur na aflevering op het overeengekomen afleveradres schriftelijk op mailadres info@terrasana.nl onder vermelding van order- en factuurnummer door Afnemer aan TerraSana te worden medegedeeld.

ARTIKEL 10 BETALING

10.1 De facturering van geleverde producten geschiedt uitsluitend op naam en relatienummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoop facturen van TerraSana dient per bank dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden, zonder dat enige korting of beroep op compensatie mogelijk is.

10.2 Afnemer betaalt de factuur, voorzien van relatienummer en factuurnummer, van TerraSana met daarbij in achtneming van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Door TerraSana aan Afnemer geleverde producten blijven eigendom van TerraSana tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan TerraSana zijn betaald waarbij betalingen steeds worden geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

11.2 Alle in het bezit van Afnemer zijnde, van TerraSana afkomstige, producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van Afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

11.3 Afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitting loos pandrecht te doen vestigen of enig ander zakelijk recht te behoeve van een derde daarop te doen vestigen.

11.4 Het is Afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde, producten te vervreemden, zulks uitsluiten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij TerraSana Afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan TerraSana ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TerraSana geen invloed kan uitoefenen, waardoor TerraSana niet in staat is haar verplichtingen na te komen, overmacht aan de zijde van de leverancier van TerraSana en/of stakingen daaronder begrepen.

12.2 In het geval van overmacht aan de zijde van TerraSana, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht toestand het TerraSana onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is TerraSana gerechtigd de overeenkomst de ontbinden, zonder dat TerraSana gehouden is aan Afnemer enige schade te vergoeden.

12.3 Indien de overmacht toestand aan de zijde van TerraSana langer dan 2 weken duurt, dan heeft Afnemer het recht de leveranties die gedurende de overmacht periode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op de tussen TerraSana en Afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien tussen TerraSana en Afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

13.3 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 26-10-2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de transactie met TerraSana.